เช็คเมล์

        สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2517 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กสก. 53/2517 ได้เริ่มดำเนินการตามข้อบังคับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ได้ฝ่าฟันอุปสรรค นานนับประการ เช่น เมื่อปี 2520 – 2535 เป็นช่วงที่สหกรณ์ต้องต่อสู้กับธุรกิจอื่น ๆ และมีทุนในการดำเนินงานน้อย ประกอบในปี 2553 สหกรณ์ฯ ได้แยกสมาชิกส่วนหนึ่งประมาณ 500 คน ให้สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นตามการแบ่งแยกอำเภอห้วยยอด เป็นกิ่งอำเภอรัษฎา ในปีนั้นสหกรณ์ฯ มีสมาชิกคงเหลือ 700 คน แต่สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง และสำนักงานสหกรณ์อำเภอห้วยยอด และวิธีการสหกรณ์ เข้ามาพัฒนาสหกรณ์ในทุกด้าน

         จนปี 2546 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคใต้ และในปีนั้นสหกรณ์ได้รับเงินทุนมากขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น สหกรณ์ฯ จึงเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกในจังหวัดตรัง ที่ไม่เป็นหนี้ ธกส. หลังจากนั้นสหกรณ์ได้สร้างผู้นำสหกรณ์ โดยคัดเลือกสมาชิกที่มีแนวคิดก้าวหน้า มาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ และประธานกลุ่มสหกรณ์ได้พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจระดมเงินฝาก ฯลฯ สนองตอบความต้องการของสมาชิกในทุกด้าน โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ ที่สหกรณ์ฯ ไม่มีดอกเบี้ยค้าง 3 ปี ติดต่อกัน ระหว่างปี 2554 – 2557 และในปี 2557 สหกรณ์ได้เป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกในจังหวัดตรัง ที่มีทุนดำเนินงาน หนึ่งพันล้านบาท และเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 โดยสหกรณ์ได้สนองตอบความต้องการของสมาชิกทั้งในด้านธุรกิจและสวัสดิการสมาชิก และสังคม เช่น

        1. จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มียอดสูง ดอกเบี้ยต่ำ
        2. จัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคายุติธรรม
        3. รวบรวมผลผลิต ปาล์มน้ำมัน


ด้านสวัสดิการ
         1. ค่ารักษาพยาบาล (ฟรี)
        2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
        3. เงินสงเคราะห์คนชรา
        4. การร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น การทอดกฐินประจำปี

ดั่งวิสัยทัศน์สหกรณ์ที่ว่า
เป็นผู้นำทางธุรกิจ ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการแบบมืออาชีพ เทคโนโลยีทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้
    - ที่อยู่ปัจจุบัน
431/14-15 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
    - สมาชิก ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 4,981 คน
    - ทุนเรือนหุ้น ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 378,062,700.00 บาท
   - เงินรับฝาก ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 838,005,240.42 บาท
    - ทุนดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,334,521,183.04 บาท
   - คณะกรรมการ มีทั้งหมด 12 คน
    - การดำเนินธุรกิจ
    - ธุรกิจรับฝากเงิน
    - ธุรกิจสินเชื่อ
    - ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย
    - ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
    - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ปาล์มน้ำมัน)
    - ธุรกิจให้บริการและสวัสดิการ

1) อัตลักษณ์/ความเข้มแข็งของสหกรณ์
“ฐานะมั่นคง องค์กรทันสมัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง”

2) การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่โดดเด่น และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิก (เช่น การจัดหาสินค้า-มาจำหน่าย, ธุรกิจสินเชื่อ)
    - ธุรกิจสินเชื่อ
    - ให้โอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทุกคน (7 ล้านบาท)
    - ร่วมแก้ปัญหา ดูแลสมาชิกใกล้ชิดทุกเวลา
    - สร้างวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและวินัยทางการเงินที่ดี
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซื้อสินค้าทุกชนิดเชื่อได้ (1-6 เดือน) จนเป็นเอกลักษณ์สหกรณ์

3) ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ (ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสวัสดิการ)
    - ลดต้นทุน
    - มีกองทุนส่งเสริมอาชีพ (เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย) 100,000 บาท/คน
    - ทุนส่งเสริมการปลูกปาล์ม ( 17,040,950 บาท)
    - เครดิตสินเค้า 1-6 เดือน (ไม่มีดอกเบี้ย) ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง
    - เพิ่มรายได้ - นำเงินทุน (ดอกเบี้ยต่ำ) มาต่อยอดธุรกิจ และสร้างฐานะให้มั่นคง กินดี อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
    - สวัสดิการ
    - ด้านประกันสุขภาพ สมาชิกสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ฟรี
ปีละ 2,500 บาท ต่อครอบครัว
    - เงินขวัญถุง สหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตร
จำนวน 1,000 บาท/คน
    - เงินทำบุญงานศพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะร่วมวางพวงหรีด และทำบุญงานศพ รายละ 2,000 บาท
    - แต่ละปีบัญชีสหกรณ์ยังมอบทุนการศึกษาบุตร และเงินสงเคราะห์คนชรา