เช็คเมล์
 
นางพิมศิกรณ์ คีรีรักษ์
ผู้จัดการ
นายสวัสดิ์ เลี้ยงพงษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวบงกชรัชฎิ์ บุรพธานินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และคอมฯ
นายศิวกร ทองดียิ่ง
หัวหน้าสินเชื่อ
นายอาคม แพงทวี
หัวหน้าการตลาดห้วยยอด
นางสาวกรพัชรา เพชรสีช่วง
หัวหน้าการตลาด(สาขาห้วยนาง)
นางวิลาวัณย์ แก้วไชย
จนท.การเงิน
นางวิลาวรรณ ทอนหยี
จนท.สินเชื่อ
นางสาวสุพัตรา แม้นเหมือน
ผช.หัวหน้าการตลาดห้วยยอด
นายวุฒินันท์ ย่องซื่อ
หัวหน้าปั๊มน้ำมัน(สาขาห้วยนาง)
นางฐิษิวรรณ์ พรสว่างนิมิตร
จนท.บัญชี
นายณัฐพงศ์ ศรีสุดสะอาด
จนท.สินเชื่อ
นางพรวิทิพย์ พลการ
จนท.การตลาดห้วยยอด
นายสมชาย สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่การตลาด(สาขาห้วยนาง)
นางสาวภักดิ์ศิณันท์ หมุนแทน
จนท.การเงิน
นางสาวกิติยา ราชดี
จนท.ธุรการ
นายพรชัย เลี้ยงพงษ์
จนท.การตลาดห้วยยอด
นางสาวเสาวรส ไชยทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน ปั๊มน้ำมัน(สาขาห้วยนาง)
นายกฤษฎา เดโชสาด
หัวหน้าปั๊มน้ำมัน(สาขาอันดามัน)
นางสาวเสาวลักษณ์ รักษายศ
จนท.การเงินปั๊มน้ำมัน(สาขาอันดามัน)
นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมอักษร
จนท.บัญชีปั๊มน้ำมัน(สาขาอันดามัน)
นายธีระพงษ์ ทองศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน
นางภัสร์นลิน แดงนา
แม่บ้านสำนำงานใหญ่